For medlemmer

Du kan i menuen herunder, klikke på forskellige ting, som vedrører dig som medlem.

Der findes en printvenlig udgave af vores love på forsiden.

Love for
Dyrehavegård Grundejerforening

§ 1 Foreningens navn og formål.

Stk. 1.
Foreningens navn er Dyrehavegård Grundejerforening.

Stk. 2.
Foreningens formål er at repræsentere grundejerne, der er medlem af Dyrehavegård Grundejerforening, i alle spørgsmål, der gør fælles optræden formålstjenligt, og hvor fælles økonomiske interesser gør det naturligt at lade foreningen træde til.

§ 2 Medlemmer.

Stk. 1.
Enhver parcel/husstand som bor i foreningens område, er pligtig til at være medlem af Dyrehavegård Grundejerforening. Til foreningens betales et årligt kontingent.

Stk. 2.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. For kontingentrestancer og andre ydelser til foreningen, har grundejerforeningen automatisk tinglyst panteret i ejendommen.

§ 3 Stemmeret m.m.

Stk. 1.
Stemmeret på generalforsamlingen har hver husstand i foreningen og som har betalt kontingent til foreningen.
Stk. 2.
Hver tilsluttet husstand har en stemme i foreningen og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 4 Generalforsamling.

Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ind udgangen af september måned. Dagsorden for denne skal mindst indeholde:
1 Valg af dirigent.
2 Aflæggelse af årsberetning til godkendelse.
3 Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4 Fremlæggelse af budget til orientering.
5 Behandling af indkomne forslag.
6 Valg af bestyrelse.
7 Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
8 Valg af 2 revisorer.
9 Valg af 1 revisorsuppleant.
10 Eventuelt.

Stk. 3.
Forslag til behandling under dagsordens punkt 5 skal være skriftligt og være foreningen i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Stk. 4.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, en generalforsamling har bestemt det, eller mindst 10 % af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af den ønskede dagsorden

Stk. 5.
Ordinær / ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem.

Stk. 6.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Når et medlem forlanger det, skal det være skriftligt. Til vedtagelse af et forslag til ændring af vedtægter kræves dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Stk. 7.
Der udarbejdes referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af formand og dirigent.

§ 5. Bestyrelsen

Stk. 1.
Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af formand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.

Stk. 2.
Formanden vælges på lige årstal mens kassereren og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter og revisorsuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3.
Valgbare er kun medlemmer af foreningen samt medlemmers ægtefæller/samlever.

Stk. 4.
Afgår et bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten. Findes ingen suppleant, fortsætter bestyrelses til næste generalforsamling.

Stk. 5.
Dog indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til suppleantvalg, hvis bestyrelsen er under 2 medlemmer, eller hvis den resterende bestyrelse beslutter dette.

§ 6. Foreningens virke.

Stk. 1.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens anliggender.

Stk. 2.
Bestyrelsen indkaldes af formanden så ofte anledning hertil findes at foreligge, samt når 1 bestyrelsesmedlem begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og kassereren er tilstede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige gør formandens stemme udslaget.

Stk. 3.
Der udfærdiges referat over afholdte bestyrelsesmøder.

Stk. 4.
Foreningens forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Ved salg og pantsætning kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 5.
Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i forhandlinger eller afstemninger om en sag, hvori han eller hans familie har særinteresser.

§ 7. Regnskab og revision.

Stk. 1.
Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Foreningens regnskaber revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen.

§ 8. Opløsning.

Stk. 1.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med Nyborg Kommune godkendelse, og det vil være en betingelse, at de offentlige retslige forpligtelser, som påhviler foreningen, forinden er løst på anden måde. Den ophævende generalforsamling tager samtidig stilling til, hvorledes foreningens midler skal anvendes.

Stk. 2.
I det omfang, foreningen har påtaget sig forpligtelser overfor det offentlige, er ethvert medlem forholdsmæssigt forpligtet til betaling af de dermed forbundne ydelser. Idet det omfang sådanne ydelser ikke betales kontant, gives forening pant i medlemmets ejendom for medlemmets anpartsforpligtelsen. Såfremt den pantsættende forpligtelse ikke er tinglyst på ejendommen ved medlemskabets indtræden, skal bestyrelsen påse, at tinglysning finder sted.

Således vedtaget den 29.09.1976, den 27.09.1994, 28.09.2011, den 20.09.2017 og den 27.09.2021

Generalforsamlingen 2023 afholdt den 19.9.2023 i Nyborghallen.

Her kan du se gældende referater fra generalforsamlinger samt seneste års regnskaber:

Regnskaber:Regnskabsåret går fra 1.7. til 30.6. og det er for den periode at du betaler kontingent. Årskontingent for 2023/2024 er kr. 1.000,00.

Herunder downloads af generalforsamlingens dokumenter

REFERATER

REGNSKAB

SNEKONTO

VEJFOND

 

Der betales et årligt kontingent – der p.t. andrager kr. 1.000,-.
Kontingentet opkræves pr. 1. november og dækker perioden 1. juli til 30. juni

Der findes INGEN lokalplan for området.

På hver enkelt grund er der dog tinglyst en deklaration, som indholder mange af de samme ting som en lokalplan.

Du skal derfor kigge i din egen deklaration, såfremt du skal have yderligere informationer

Hækklipning/ukrudtsbekæmpelse og Hegn

Det er alene Grundejerens forpligtelse

Naturen er dejlig, men ved vore veje er vi nødt til at overholde visse regler.

Grundejere har pligt til at holde hække og levende hegn studsede, så bevoksningen ikke er til ulempe for færdslen eller hindrer udsynet for vejfarende.

Det er også vigtigt af holde klippet omkring færdselstavler, vejnavneskilte, vejbelysning og lignende. Det er nemlig indirekte til gene for færdslen, og forringer dermed trafiksikkerheden, hvis hække og bevoksning helt ellers delvist dækker skilte og lamper.

Ved misligholdelse kan vejmyndigheden, på ejerens bekostning, lade træer og anden beplantning på eller ved vejen fjerne, nedskære, opstamme eller studse.

Det er også grundejerens pligt at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer og at fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen.

Hegnslovens § 11, stk. 1

Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel eller udlagt til brug for flere særskilt matrikulerede og i særligt eje værende ejendomme, skal rejses helt på egen grund, og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes inden for skellinien. Hegnets højde fastsættes om fornødent af Hegnsynet under hensyntagen til bestemmelserne i § 10, stk. 3, og § 6. Grundejeren kan ikke over for det offentlige eller vejejeren stille krav om deltagelse i udgiften eller arbejdet ved hegnets rejsning.

Hvor høj må en hæk være, der står i skel:

Hegnsloven siger Normalhøjden er 1,80 meter og den maximale højde er 2,0 meter

Træer og buske bør beskæres således at:

 • Fortove og kørebaner kan bruges i fuld bredde. Hække og buske skal derfor klippes tilbage til skellinjen.
 • Frihøjden over kørebanen er mindst 4,2 m.
 • Frihøjden over fortov, cykelstier og rabatter er mindst. 2,75 m. Dog gælder frihøjden over kørebanen også for den nærmeste meter ud over kørebanekanten.

Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster, vejskilte mv. Ved beskæring skal man være opmærksom på at grene tynges ned, når de er våde.

Kommunen kan dog kræve andre frihøjder end ovenstående, hvis det i konkrete tilfælde er nødvendigt af hensyn til færdslen eller vejens istandsættelse.

Kommunen kan i henhold til Vejlovens § 103, stk. 2 og Privatvejslovens § 61, stk. 2 kræve beplantning beskåret såfremt dette vurderes at være til fare eller gene for færdslen.

Regnvandsseparering

Der er til og med år 2024 ikke lavet planer om regnvandsseparering i vores kvarter.

I sidste halvdel af 2024 udarbejder Kommunen en ny plan for de kommende 8 år. Vi kender derfor ikke dato for separering eller om vi i det hele taget skal have separeret.

Landets kommuner og deres forsyningsselskaber er langt hen ad vejen enige om, at de vil have en stor del af regnvandet ud af det offentlige kloaksystem. Målet er selvfølgelig at de kan klare fremtidens store regnbyger.

Hvad betyder det for dig og grundejerforeningen.

Det er p.t. svært at sige, hvad det kommer til at betyde for dig. Det kan betyde, at du skal anlægge en regnvandsfaskine, alt efter hvordan dit regnvandssystem er lavet. Det kan også betyde, at du skal betale for 2-strenget system fra stikledningen og ind på din grund. For foreningen betyder det, at vores veje vil skulle graves op. Selv om kommunen skal betale dette, er det selvfølgeligt ærgerligt, hvis vi lige har fået lagt helt ny asfalt på vejen. Vi overvejer derfor nøje nødvendigheden og økonomien af helt ny asfalt på vejene inden ny 8 års plan er kendt.

Ovennævnte vil selvfølgelig kun få betydning, såfremt det besluttes at vi skal indgå i planen om regnvandsseparering.

Der er indgået kontrakt mellem Dyrehavegaard Grundejerforening og Nyborg Kommune, Kastaniehuset vedr. Kastaniehusets leje af en del af den Grønne Område, der grænser op til Kastaniehuset.
DET ER SÅ LIDT DER SKAL TIL

Med Nabohjælp hjælper du og dine naboer hinanden med at højde øje med huset, bl.a. i ferierne.
Det er kedeligt for tyven, men rigtig rart for Jer. Erfaringer viser nemlig, at du med Nabohjælp kan undgå op til hvert 4. indbrud. Og så er det helt gratis at være med

Du kan læse meget mere på www.nabohjælp.dk 

Du kan også få god viden på www.stopindbrud.dk eller på
www.dkr.dk (Det Kriminal Præventive Råd).

Her kan du også tilmelde dig, ligesom du kan læse meget mere om hvad nabohjælp er.

Få klistermærker og nabohjælpsredskab – gratis
Når du tilmelder din husstand til Nabohjælp, får du klistermærker til din postkasse og hoveddør. Du får også adgang til et digitalt nabohjælpssystem, der gør det lettere at koordinere nabohjælpen med dine naboer.
Sådan gør du:
* Du tilmelder dig direkte på www.nabohjælp.dk eller app’en ’Nabo-hjælp’.
* Har du ingen mobiltelefon eller e-mail, kan du udfylde og indsende tilmeldingsblanketen, som findes på www.nabohjælp.dk/materialer. Denne kan også rekvireres via Det Kriminalpræventive Råd, hvis man ingen computer har.

Bestyrelsen i Grundejerforeningen vil opfordre ALLE husstande i vores kvarter til at tilmelde sig ordningen.
Det giver bedre tryghed for dig og for alle andre beboere i området.
På generalforsamlingen 2014 deltog Politiet, der fortalte om Nabohjælp, og om hvordan man generelt kan mindske risikoen for indbrud.

Tyverialarm
Det er altid en god ide med tyverialarm. Der findes 2 former for tyverialarm. Den ene type er med månedlig abonnement.
Hvis man ønsker at få installeret en tyverialarm uden at skulle betale kr. 200-400 pr. måned til et abonnement, så kan det også lade sig gøre. Der findes mange gode systemer idag. Bestyrelsen anbefaler ikke nogle systemer frem for andre.

Vi har 2 grønneområder med legepladser.
Vi har et lille grønt område ved Kastanievænget. Her er en gynge, en petanqbane og en sandkasse. Denne legeplads er primært beregnet til de mindste børn.

Så har vi et stort grønt område, hvor der bl.a. er fodboldmål, petanqbane mv. Dette grønne område er for alle
Se vores galleri fra området.

Det er gaderne indenfor den den røde opstregning, der hører under Dyrehavegård Grundejerforening.

Nedenfor kan du læse alle gadenavnene.

 • Ahornvej
 • Ahornvænget
 • Enebærvænget
 • Forsytiavænget
 • Gyldenrisvænget
 • Gyvelvænget
 • Hybenvænget
 • Jasminvænget
 • Kastanievej
 • Kastanievænget
 • Lavendelvænget
 • Ligustervægnet
 • Lyngvænget
 • Magnolievænget
 • Naurvænget
 • Poppelvej
 • Pæonvænget
 • Rønnebærvænget
 • Slåenvænget
 • Vedbendvænget

Tilflytter:

Du skal ikke foretage dig noget. Du vil automatisk få en opkrævning, når det er tiden at betale årskontingent

Du betaler kontingent for resten af perioden, og ejendomsmægleren sørger for at dette sker via refusionsopgørelsen.

 

Fraflytter:

Du skal huske at slette din evt. betalingsaftale, da du ellers vil fortsætte med at betale kontingent.

Ejendomsmægleren sørger for, at du får penge tilbage for for meget betalt kontingent. Det sker over refusionsopgørelsen.

GODT NABOSKAB

Hvad er godt naboskab.

En gang imellem får bestyrelsen henvendelser, hvor et medlem ikke er helt tilfreds med naboens opførsel. Medlemmet mener, at bestyrelsen skal gøre noget ved problemet. Det er ikke grundejerforeningens opgave at forsøge at løse nabostridigheder. Foreningens formål er at repræsentere grundejerne i alle spørgsmål, der gør fælles optræden formålstjenligt, samt i alle spørgsmål, hvor fælles økomiske interesser gør det naturligt at lade foreningen træde til. Problemer mellem 2 naboer er ikke et fælles anliggende for hele foreningen.

Derfor er det dig selv (eller måske mest din nabo), der skaber forudsætningerne for et godt naboskab. Selvom der måske kan opstå lidt irritation over naboen, er der èn ting, der løser problemerne i næsten alle tilfælde: Tal med naboen inden problemet bliver for stort – så finder I hurtigere en løsning, som I begge kan acceptere.

Du kan gøre noget for et godt naboskab. Vi kan nævne nogle forudsætninger, der er med til at skabe et godt naboskab, og disse er:

– at renholde fortove, stier eller andre gangarealer rundt om din grund, også de små stier bag grundene.

– at sørge for at der ikke hænger grene lavt henover fortove og stier

– at buske og hække ud til fortove og stier ikke er så brede, at andre ikke kan komme forbi – barnevogne

skal kunne passere

– at din hund ikke efterlader sig lorte på fortove, stier eller grønne områder. Tag derfor poser med når du

lufter hund.

– at din hund ikke står og gør i flere timer i haven

– at rydde for sne og is, så man kan færdes uden at komme til skade

– at kontrollere om dine træer er blevet så store, at de genere både dig selv og din nabo

– at undgå at spille høj musik med alle vinduerne åbne

– at du ikke køre med motorsav eller lignende til langt ud på aftenen

REGLER FOR SNERYDNING

 

VIGTIGT

DEN ENKELTE PARCELHUSEJER HAR FORTSAT PLIGT TIL AT RYDDE OG GRUSE SIN EGEN VEJ OG FORTOV.

DET ER ALTID DIT ANSVAR AT DER ER RYDDET OG INGEN KOMMER TIL SKADE PÅ DIN GRUND.

ANSVARET ER DIT. POLITIET KAN IDØMME DIG BøDER FOR MANGLENDE SNERYDNING.

 

Grundejerforeningen har lavet aftale med en snerydder, der kommer når snemængden er til gene for almindelig færdsel. Snerydning kan omfatte snerydning, saltning eller begge dele. Det afgøres fra gang til gang ud fra vejrsituationen.

Snerydning bliver udført med  sneplov 

Snerydning sker efter snefaldets ophør

Under specielle forhold (længevarende snefald eller snestorm) vil snerydningen dog blive igangsat

Snerydning omfatter ikke fortove og indkørsler/adgangsveje

Snerydning vil som hovedregel følge niveauet for Nyborg Kommunes boligveje.

 

HVILKET VIL SIGE AT FØLGENDE IKKE ER OMFATTET AF ORDNINGEN OG DEN ENKELTE BEBOER HAR SELV PLIGT TIL AT FORETAGE DET FORNØDNE:

Glatførebekæmpelse (grusning af islag eller fastkørt sne). Vigtigt at dette overholdes.

Ploven kan ikke rydde, hvis der kun er få cm sne.

Foreningen har ikke noget forsikringsmæssigt ansvar.

Det blev på Generalforsamlingen 2018 besluttet, at vi skal igang med vedligeholdelse af vores veje.

Hent vedligeholdelsesplanen klik her

Denne hjemmeside bruger cookies. Hvis du fortsætter til denne hjemmeside, acceptere du vores brug af cockies  Læs mere