Medlemmer

Du kan i menuen herunder, klikke på forskellige ting, som vedrører dig som medlem.

Der findes en printvenlig udgave af vores love på forsiden.

Love for
Dyrehavegård Grundejerforening

§ 1 Foreningens navn og formål.

Stk. 1.
Foreningens navn er Dyrehavegård Grundejerforening.

Stk. 2.
Foreningens formål er at repræsentere grundejerne, der er medlem af Dyrehavegård Grundejerforening, i alle spørgsmål, der gør fælles optræden formålstjenligt, og hvor fælles økonomiske interesser gør det naturligt at lade foreningen træde til.

§ 2 Medlemmer.

Stk. 1.
Enhver parcel/husstand som bor i foreningens område, er pligtig til at være medlem af Dyrehavegård Grundejerforening. Til foreningens betales et årligt kontingent.

Stk. 2.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. For kontingentrestancer og andre ydelser til foreningen, har grundejerforeningen automatisk tinglyst panteret i ejendommen.

§ 3 Stemmeret m.m.

Stk. 1.
Stemmeret på generalforsamlingen har hver husstand i foreningen og som har betalt kontingent til foreningen.
Stk. 2.
Hver tilsluttet husstand har en stemme i foreningen og der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 4 Generalforsamling.

Stk. 1.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

Stk. 2.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år ind udgangen af september måned. Dagsorden for denne skal mindst indeholde:
1 Valg af dirigent.
2 Aflæggelse af årsberetning til godkendelse.
3 Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse.
4 Fremlæggelse af budget til orientering.
5 Behandling af indkomne forslag.
6 Valg af bestyrelse.
7 Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
8 Valg af 2 revisorer.
9 Valg af 1 revisorsuppleant.
10 Eventuelt.

Stk. 3.
Forslag til behandling under dagsordens punkt 5 skal være skriftligt og være foreningen i hænde senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Stk. 4.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, en generalforsamling har bestemt det, eller mindst 10 % af medlemmerne skriftligt forlanger det med angivelse af den ønskede dagsorden

Stk. 5.
Ordinær / ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem.

Stk. 6.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Når et medlem forlanger det, skal det være skriftligt. Til vedtagelse af et forslag til ændring af vedtægter kræves dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Stk. 7.
Der udarbejdes referat af generalforsamlingen. Referatet underskrives af formand og dirigent.

§ 5. Bestyrelsen

Stk. 1.
Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges af generalforsamlingen. Bestyrelsen består af formand, kasserer og 1 bestyrelsesmedlem.

Stk. 2.
Formanden vælges på lige årstal mens kassereren og 1 bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter og revisorsuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3.
Valgbare er kun medlemmer af foreningen samt medlemmers ægtefæller/samlever.

Stk. 4.
Afgår et bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten. Findes ingen suppleant, fortsætter bestyrelses til næste generalforsamling.

Stk. 5.
Dog indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til suppleantvalg, hvis bestyrelsen er under 2 medlemmer, eller hvis den resterende bestyrelse beslutter dette.

§ 6. Foreningens virke.

Stk. 1.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens anliggender.

Stk. 2.
Bestyrelsen indkaldes af formanden så ofte anledning hertil findes at foreligge, samt når 1 bestyrelsesmedlem begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden og kassereren er tilstede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige gør formandens stemme udslaget.

Stk. 3.
Der udfærdiges referat over afholdte bestyrelsesmøder.

Stk. 4.
Foreningens forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden. Ved salg og pantsætning kræves dog hele bestyrelsens underskrift. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 5.
Et bestyrelsesmedlem kan ikke deltage i forhandlinger eller afstemninger om en sag, hvori han eller hans familie har særinteresser.

§ 7. Regnskab og revision.

Stk. 1.
Foreningens regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Foreningens regnskaber revideres af 2 revisorer, der vælges af generalforsamlingen.

§ 8. Opløsning.

Stk. 1.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted med Nyborg Kommune godkendelse, og det vil være en betingelse, at de offentlige retslige forpligtelser, som påhviler foreningen, forinden er løst på anden måde. Den ophævende generalforsamling tager samtidig stilling til, hvorledes foreningens midler skal anvendes.

Stk. 2.
I det omfang, foreningen har påtaget sig forpligtelser overfor det offentlige, er ethvert medlem forholdsmæssigt forpligtet til betaling af de dermed forbundne ydelser. Idet det omfang sådanne ydelser ikke betales kontant, gives forening pant i medlemmets ejendom for medlemmets anpartsforpligtelsen. Såfremt den pantsættende forpligtelse ikke er tinglyst på ejendommen ved medlemskabets indtræden, skal bestyrelsen påse, at tinglysning finder sted.

Således vedtaget den 29.09.1976, den 27.09.1994, 28.09.2011, den 20.09.2017 og den 27.09.2021

Der betales et årligt kontingent – der p.t. andrager kr. 1.000,-.
Kontingentet opkræves pr. 1. november og dækker perioden 1. juli til 30. juni

Der findes INGEN lokalplan for området.

På hver enkelt grund er der dog tinglyst en deklaration, som indholder mange af de samme ting som en lokalplan.

Du skal derfor kigge i din egen deklaration, såfremt du skal have yderligere informationer

Hækklipning/ukrudtsbekæmpelse og Hegn

Det er alene Grundejerens forpligtelse

Naturen er dejlig, men ved vore veje er vi nødt til at overholde visse regler.

Grundejere har pligt til at holde hække og levende hegn studsede, så bevoksningen ikke er til ulempe for færdslen eller hindrer udsynet for vejfarende.

Det er også vigtigt af holde klippet omkring færdselstavler, vejnavneskilte, vejbelysning og lignende. Det er nemlig indirekte til gene for færdslen, og forringer dermed trafiksikkerheden, hvis hække og bevoksning helt ellers delvist dækker skilte og lamper.

Ved misligholdelse kan vejmyndigheden, på ejerens bekostning, lade træer og anden beplantning på eller ved vejen fjerne, nedskære, opstamme eller studse.

Det er også grundejerens pligt at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer og at fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdslen.

Hegnslovens § 11, stk. 1

Hegn langs gade, vej, sti eller plads, som er åben for almindelig færdsel eller udlagt til brug for flere særskilt matrikulerede og i særligt eje værende ejendomme, skal rejses helt på egen grund, og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, at bevoksningen til enhver tid kan holdes inden for skellinien. Hegnets højde fastsættes om fornødent af Hegnsynet under hensyntagen til bestemmelserne i § 10, stk. 3, og § 6. Grundejeren kan ikke over for det offentlige eller vejejeren stille krav om deltagelse i udgiften eller arbejdet ved hegnets rejsning.

Hvor høj må en hæk være, der står i skel:

Hegnsloven siger Normalhøjden er 1,80 meter og den maximale højde er 2,0 meter

Træer og buske bør beskæres således at:

  • Fortove og kørebaner kan bruges i fuld bredde. Hække og buske skal derfor klippes tilbage til skellinjen.
  • Frihøjden over kørebanen er mindst 4,2 m.
  • Frihøjden over fortov, cykelstier og rabatter er mindst. 2,75 m. Dog gælder frihøjden over kørebanen også for den nærmeste meter ud over kørebanekanten.

Skellinjen ligger typisk ved bagkanten af elskabe, lysmaster, vejskilte mv. Ved beskæring skal man være opmærksom på at grene tynges ned, når de er våde.

Kommunen kan dog kræve andre frihøjder end ovenstående, hvis det i konkrete tilfælde er nødvendigt af hensyn til færdslen eller vejens istandsættelse.

Kommunen kan i henhold til Vejlovens § 103, stk. 2 og Privatvejslovens § 61, stk. 2 kræve beplantning beskåret såfremt dette vurderes at være til fare eller gene for færdslen.

Regnvandsseparering

Der er til og med år 2024 ikke lavet planer om regnvandsseparering i vores kvarter.

I sidste halvdel af 2024 udarbejder Kommunen en ny plan for de kommende 8 år. Vi kender derfor ikke dato for separering eller om vi i det hele taget skal have separeret.

Landets kommuner og deres forsyningsselskaber er langt hen ad vejen enige om, at de vil have en stor del af regnvandet ud af det offentlige kloaksystem. Målet er selvfølgelig at de kan klare fremtidens store regnbyger.

Hvad betyder det for dig og grundejerforeningen.

Det er p.t. svært at sige, hvad det kommer til at betyde for dig. Det kan betyde, at du skal anlægge en regnvandsfaskine, alt efter hvordan dit regnvandssystem er lavet. Det kan også betyde, at du skal betale for 2-strenget system fra stikledningen og ind på din grund. For foreningen betyder det, at vores veje vil skulle graves op. Selv om kommunen skal betale dette, er det selvfølgeligt ærgerligt, hvis vi lige har fået lagt helt ny asfalt på vejen. Vi overvejer derfor nøje nødvendigheden og økonomien af helt ny asfalt på vejene inden ny 8 års plan er kendt.

Ovennævnte vil selvfølgelig kun få betydning, såfremt det besluttes at vi skal indgå i planen om regnvandsseparering.

Der er indgået kontrakt mellem Dyrehavegaard Grundejerforening og Nyborg Kommune, Kastaniehuset vedr. Kastaniehusets leje af en del af den Grønne Område, der grænser op til Kastaniehuset.

Denne hjemmeside bruger cookies. Hvis du fortsætter til denne hjemmeside, acceptere du vores brug af cockies  Læs mere